huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: January 2016

Đãi xuân từ

Từ khúc

翠雲山往詠
幾約元宵往翠山
今朝舉步晉春閒
無端朔氣風吹起
不覺天雲地雨寒
幽徑古松青梵宇
滿期花謝閉禪關
心懷舊跡碑亭索
景勝神京御制頒

Thuý Vân sơn vãng vịnh
Kỷ ước Nguyên tiêu vãng Thuý san
Kim triêu cử bộ tấn xuân nhàn
Vô đoan sóc khí phong xuy khởi
Bất giác thiên vân địa vũ hàn
U kính cổ tùng thanh phạm vũ
Mãn kỳ hoa tạ bế thiền quan
Tâm hoài cựu tích bi đình sách
Cảnh thắng Thần kinh ngự chế ban.

05/03/2016

江城子
〖登翠雲山〗
當節元宵往聖緣
雨鎖天
花閉禪
寒浦歸舟
海口別深煙
登到雲山調御塌
頭冒雨
本無禪

Giang thành tử
(Đăng Thuý Vân Sơn)
Đương tiết Nguyên Tiêu vãng Thánh Duyên
Vũ toả thiên
Hoa bế thiền
Hàn phố quy chu
Hải khẩu biệt thâm yên
Đăng đáo Vân Sơn Điều Ngự tháp
Đầu mạo vũ
Bản vô thiền

Lên núi Thuý Vân
Nguyên Tiêu vãng cảnh Thánh Duyên chùa
Trời mây trỗi
Lối hoa đưa
Bến lạnh thuyền về
Cửa bể mịt mù mưa
Leo tới đỉnh non Điều Ngự tháp
Đầu mưa gội,
Chẳng quen chùa.

21/02/2016

破陣子

香水當寒江靜
御屏雨浴松青
北岸虹橋江水綠
南坊新鋪又新更
待春回故京
忽見嫩枝葉碧
秦淮商女歌聲
應得小船揮蕩槳
欲尋絳雪大荒崢
獨步在江城

Phá trận tử

Hương thuỷ đương hàn giang tĩnh
Ngự Bình vũ dục tùng thanh
Bắc ngạn hồng kiều giang thuỷ lục
Nam phường tân phố hựu tân canh
Đãi xuân hồi cố kinh
Hốt kiến nộn chi diệp bích
Tần Hoài thương nữ ca thanh
Ưng đắc tiểu thuyền huy đãng tưởng
Dục tầm giáng tuyết đại hoang tranh
Độc bộ tại giang thành.

02/02/2016

如夢令
昨 日 烏 丘 小 會
幸 遇 寶 琴 雙 對
蒼 女 調 行 雲
絕 妙 管 弦 流 水
可 醉 可 醉
頃 刻 虛 天 沈 睡

Như mộng lệnh.
Tạc nhật Ô khâu tiểu hội
Hạnh ngộ bửu cầm song đối
Thương nữ điệu hành vân
Tuyệt diệu quản huyền lưu thủy
Khả túy ! Khả túy !
Khoảnh khắc hư thiên trầm thụy.
17/01/2016

Chú ý người viết cố ý dùng chữ thương 蒼 khác với chữ thương 商 trong bài “Bạc Tần Hoài”, chứ không phải gõ nhầm

 

***


臨 江 仙

一 帶 香 江 藏 古 劍
賦 詩 寄 訪 陶 公
贏 輸 世 路 白 頭 翁
丹 心 松 氣 節
秋 思 雁 來 紅
意 味 詞 懷 辛 棄 疾
塞 聲 破 陣 豪 雄
詞 成 喜 笑 世 應 空
欲 觀 倉 海 事
門 閉 古 城 東

Lâm giang tiên
Nhất đái Hương Giang tàng cổ kiếm
Phú thi ký phỏng Đào công
Doanh thâu thế lộ bạch đầu ông
Đan tâm tùng khí tiết
Thu tứ nhạn lai hồng
Ý vị từ hoài Tân Khí Tật
Tái thanh phá trận hào hùng
Từ thành hỉ tiếu thế ưng không
Dục quan thương hải sự
Môn bế cổ thành đông
18/12/2015

***

破 陣 子

雁 信 感 懷 生 處
寒 風 吹 憶 少 時
此 日 池 邊 追 蝴 蝶
裸 足 陳 頭 弄 眾 兒
黑 炭 畫 面 皮
幻 夢 南 柯 半 世
回 頭 本 我 真 歸
不 恨 白 頭 由 幾 許
壯 心 自 在 一 壺 詩
調 轉 雁 南 飛

Phá trận tử

Nhạn tín cảm hoài sinh xứ
Hàn phong xuy ức thiếu thì
Thử nhật trì biên truy hồ điệp
Khỏa túc trần đầu lộng chúng nhi
Hắc thán họa diện bì.
Ảo mộng Nam Kha bán thế
Hồi đầu bản ngã chân quy
Bất hận bạch đầu do kỉ hử
Tráng tâm tự tại nhất hồ thi
Điệu chuyển nhạn nam phi

10/12/2015

 

***

西 江 月 一 首
瑟 瑟 轉 寒 風 驟
颼 颼 霖 雨 塞 途
東 葩 江 上 一 船 無
何 日 漁 歸 舊 浦
可 惜 光 陰 不 溯
應 期 學 海 敖 遊
全 憑 松 世 石 頭 孤
句 和 龍 泉 幾 度
08-12-2015

Tây giang nguyệt nhất thủ
Sắt sắt chuyển hàn phong sậu
Sưu sưu lâm vũ tái đồ
Đông Ba giang thượng nhất thuyền vô
Hà nhật ngư quy cựu phố
Khả tích quang âm bất tố
Ưng kì học hải ngao du
Toàn bằng tùng thế thạch đầu cô
Cú họa long tuyền kỉ độ

Mưa đông Huế
Ào ạt từng cơn gió chuyển
Mịt mù mưa tỏa đầy đường
Đông Ba sông lạnh vắng không thuyền
Nhớ thuở đoàn ngư họp bến
Há có thời gian chảy ngược ?
Hẹn ngày bể học dong thuyền
Cội tùng vách đá đứng chênh vênh
Vần họa Long Tuyền mấy chuyến.