huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: July 2016

Xống chụ xon xao – Dân ca Thái.


ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ

XỐNG CHỤ XON XAO
Dân ca Thái – Trích đoạn đầu.


ꪮꪽ ꪙ꫁ꪲ ꪭꪱ ꪊ꪿ꪲ ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪣꪱ ꪨꪰꪉ
ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪨꪰꪉ ꪣꪱ ꪜꪰꪉ ꪮꪽ ꪘ꫁ꪱ
ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪡ꫁ꪱ ꪜꪱꪉ ꪀ꪿ꪮꪙ ꪣ꪿ꪱꪉ ꪹꪩ ꪀ꪿ꪮꪙ ꫄ꪙ
ꪁꪳꪒ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪤꪴ꪿ ꪶꪝ꫁ꪀ ꪹꪚ꫁ꪉ ꪄꪱꪫ
ꪑꪰꪉ ꪤꪴ꪿ ꪝꪱ ꪹꪚ꫁ꪉ ꪏ꫁ꪱꪥ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪚꪮꪉ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪎꪮꪉ ꪹꪚꪙ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪢꪱꪀ ꪄꪱꪣ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪨ꪿ꪲ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪎ꪿ꪲ ꪹꪚꪙ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪚ꪿ꪱ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪬ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪶꪝ꫁ꪀ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪶꪬ꪿ꪀ ꪹꪚꪙ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꫃ꪔꪒ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꫃ꪊꪒ ꪹꪚꪙ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪵꪎꪒ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪜꪒ ꪹꪚꪙ
ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪵꪝꪉ ꪻꪊ ꪀꪲꪙ ꪶꪎ꫁ꪣ ꪜꪱ ꪹꪝ꫁ꪱ
ꪮ꪿ꪮꪙ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪕ꫁ꪮꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ
ꪤꪴ꪿ ꫄ꪖꪉ ꪎꪲꪚ ꪹꪚꪙ ꪹꪕ꫁ꪱ
ꪤꪴ꪿ ꫄ꪖꪉ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪁꪮꪉ
ꪼꪒ꫁ ꪎꪲꪚ ꪹꪚꪙ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪮꪮꪀ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ
ꪹꪀ꫁ꪱ ꪹꪚꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪮꪮꪀ ꪀꪲꪙ ꪶꪙꪣ
ꪶꪔ꪿ꪀ ꪄ꫁ꪺꪣ ꫃ꪜꪙ ꪩꪴꪀ ꪋꪱꪥ
ꪶꪔ꪿ꪀ ꪬꪱꪥ ꫃ꪜꪙ ꪩꪴꪀ ꪑꪲꪉ ꪠꪴ꫁ ꪹꪮ꫁ꪥ
ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ ꪭꪴ꫁ ꪙ꪿ꪰꪉ ꪶꪢ꪿ꪀ
ꪶꪬ꪿ꪀ ꪹꪚꪙ ꪭꪴ꫁ ꪙ꪿ꪰꪉ ꪘ꫁ꪽ
ꪑꪰꪉ ꪼꪬ꫁ ꪀꪺꪉ ꪮꪴ꪿ ꪄ꪿ꪫꪲꪥ ꪄꪱꪫ
ꪼꪬ꫁ ꪒꪽ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪀꪺꪉ ꪡꪱ ꪒꪴ꫁ꪉ ꪔ꪿ꪳꪙ
ꪹꪣ꪿ ꪑꪰꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪁꪷ ꪵꪣ꪿ ꪹꪀ ꪼꪀ꪿
ꪬ꫁ꪮꪥ ꪼꪨ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪹꪀ ꪢꪴ
ꪬ꫁ꪮꪥ ꪁꪷ ꪩꪴꪉ ꪁꪷ ꪔꪱ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ
ꪹꪔ꫁ꪱ ꪕ꪿ꪮꪥ ꪵꪣ꪿ ꪜꪲꪒ ꪣꪮꪙ
ꪭꪴ꫁ ꪄ꫁ꪺꪣ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪼꪒ
ꪭꪴ꫁ ꪼꪜ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪔ꪿ꪱꪉ
ꪭꪴ꫁ ꪑ꪿ꪱꪉ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪁꪫꪱꪥ ꪕꪷ
ꪁꪳꪒ ꪹꪣ꪿ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꫃ꪩ꫁ꪀ ꪏꪾ ꪝꪮꪥ ꪏ꫁ꪾ ꪝ꫁ꪮꪥ
ꪹꪣ꪿ ꪑꪰꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪑꪰꪉ ꪮ꪿ꪮꪙ ꪎꪸꪫ ꪭꪸꪫ
ꪼꪜ ꪒꪸꪫ ꪼꪬ꫁ ꪬꪱ ꪵꪣ꪿
ꪼꪬ꫁ ꪵꪁ꪿ꪫꪙ ꪵꪁ꫁ꪫꪥ ꪶꪒ꪿ꪀ ꪁꪫꪱꪥ
ꪎ꪿ꪸ ꪵꪔꪉ ꪩꪱꪥ ꪔꪱꪉ ꪙ꫁ꪮꪉ
ꪹꪋ ꪹꪄꪱ ꪋ꫁ꪮꪉ ꪹꪎꪱ ꪹꪭꪙ ꫃ꪥꪒ ꪬꪴꪀ
ꪬꪴꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪢ꫁ꪽ ꪭꪸꪀ ꪵꪣ꪿ ꪣꪱ ꪒꪴ
ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪄꪴꪒ ꪁꪽ ꪁꪴ ꫃ꪥꪒ ꪵꪕ꪿ꪙ
ꪮ꫁ꪲꪙ ꪵꪮ꪿ꪙ ꪣ꫁ꪱ ꪋ꪿ꪱꪫ ꪹꪩꪱ
ꪼꪬ꫁ ꪙꪮꪙ ꪹꪏꪱ ꪎ꫁ꪱꪉ ꪵꪣ꪿
ꪑꪱꪣ ꪹꪣ꪿ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪮ꫁ꪲꪙ ꪜꪱ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪶꪚꪣ
ꪑꪰꪉ ꪶꪉꪣ ꪜꪱ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪮꪱꪉ
ꪬꪱꪉ ꪜꪱ ꪡꪰꪒ ꪣꪳ ꪏ꫁ꪱꪥ ꪑꪰꪉ ꪹꪊ꪿ꪉ ꪀꪽ ꪬꪺ
ꪬꪱꪉ ꪜꪱ ꪡꪰꪒ ꪣꪳ ꪄꪱꪫ ꪑꪰꪉ ꪹꪋ ꪀꪽ ꪼꪬ꫁
ꪹꪎ꫁ ꪒꪾ ꪶꪝ꫁ꪀ ꪏꪱꪥ ꪮ꪿ꪮꪙ
ꪹꪎ꫁ ꪒ꪿ꪮꪙ ꪶꪝ꫁ꪀ ꪏꪱꪥ ꪙꪺꪙ
꫃ꪬꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪚꪳ ꪤꪳ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪚꪳ ꪥꪰꪉ
ꪻꪠ ꫃ꪬꪙ ꪹꪎ꫁ ꪶꪀꪣ ꪨꪰꪉ ꫃ꪫ꫁ꪙ ꪝ꪿ꪱꪥ
ꪝ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪻꪋ꫁ ꪁ꪿ꪱ ꪀ꫁ꪫꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪄꪱꪙ
ꪻꪋ꫁ ꪁ꪿ꪱ ꪋꪱꪙ ꪶꪒ꪿ꪣ ꪋ꪿ꪮꪉ
ꪻꪋ꫁ ꪁ꪿ꪱ ꪬ꫁ꪲꪉ ꪁ꪿ꪱ ꪬ꪿ꪮꪉ ꪩꪳꪣ ꪁꪫꪱꪣ
ꪁꪳꪒ ꪹꪣ꪿ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪬ꫁ꪲꪫ ꪝ꫁ꪺ ꪢꪱꪀ ꪀꪱꪥ ꪔꪱ
ꪬ꫁ꪲꪫ ꪢꪺꪉ ꪜꪱ ꪀꪱꪥ ꪘ꫁ꪱ
ꪝ꪿ꪷ ꪹꪭꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪹꪭꪱ
ꪁꪮꪉ ꪀꪲꪙ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪁꪮꪉ ꪩ꫁ꪱ
ꪖ꫁ꪱ ꪀꪲꪙ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪖ꫁ꪱ ꪒꪱꪥ
ꪝ꪿ꪷ ꪵꪝꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪵꪝꪉ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪫ꪿ꪱ
ꪩꪴꪀ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪣ꪿ ꫃ꪯꪣ ꪻꪐ꪿ ꪨꪮꪣ ꪠꪰꪀ ꪨꪱꪥ ꪏ꫁ꪱ
ꪢ꫁ꪱ ꪨꪮꪣ ꪘ꪿ꪷ ꪨꪱꪥ ꪒꪺꪉ
ꪩꪴꪀ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪻꪐ꪿ ꪨꪮꪣ ꪢ꪿ꪳꪙ ꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ
ꪻꪐ꪿ ꪨꪮꪣ ꪵꪎꪙ ꪄꪱ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪁꪱꪫ ꪭꪱ
ꪎꪲꪚ ꪜꪲ ꪮ꫁ꪺ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪥꪳꪒ ꫃ꪜꪙ ꪎꪱꪫ
ꪋꪱꪥ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪥꪱꪫ ꫃ꪜꪙ ꪚ꪿ꪱꪫ
ꪎꪲꪚ ꪎꪱꪣ ꪭꪴ꫁ ꪖꪲ ꪚꪴ꪿
ꪎꪲꪚ ꪎ꪿ꪲ ꪭꪴ꫁ ꪬꪴ꪿ ꪵꪄ꫁ꪫ ꪻꪎ꪿ ꪋ꪿ꪲ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ
ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪭꪴ꫁ ꪔꪰꪒ ꪹꪎ꫁ ꪶꪬ꫁ꪣ ꪶꪣꪣ
ꪭꪴ꫁ ꪬꪮꪣ ꪶꪠꪣ ꫃ꪥꪒ ꪋ꫁ꪮꪉ
ꪤ꫁ꪮꪉ ꪶꪩꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪒꪰꪉ ꪼꪡ
ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪎꪲꪚ ꪎꪱꪣ ꪭꪴ꫁ ꪔꪰꪒ ꪜ꪿ꪲ
ꪎꪲꪚ ꪎ꪿ꪲ ꪭꪴ꫁ ꪔꪰꪒ ꪬꪳꪙ
ꪔꪰꪒ ꪬꪳꪙ ꪼꪒ꫁ ꪬꪳꪙ ꪕꪮꪉ ꪏꪱꪫ ꪎ꪿ꪲ
ꪔꪰꪒ ꪜ꪿ꪲ ꪼꪒ꫁ ꪜ꪿ꪲ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪀ꫁ꪮꪉ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪏꪱꪫ ꪎꪮꪉ
ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꫃ꪜꪙ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪠꪰꪀ ꪀꪱꪒ ꪭꪮꪉ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪔꪮꪉ ꪊꪲꪉ ꪀ꫁ꪸꪉ
ꪝ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪩ꫁ꪸꪉ ꪹꪭꪱ ꪻꪐ꪿ ꪜꪴꪙ ꪒꪸꪫ
ꪎꪮꪉ ꪮꪸꪫ ꪀꪽ ꪵꪔ꪿ ꪩꪸꪫ ꪑꪰꪉ ꪙ꫁ꪮꪥ
ꪎꪮꪉ ꪀ꪿ꪷ ꪖ꫁ꪮꪥ ꫃ꪜꪙ ꪋꪴ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪑꪰꪉ ꪵꪒꪉ
ꪄꪺꪙ ꪋꪱꪥ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪭꪴ꫁ ꪹꪎ꫁ ꪶꪜ꪿ꪀ ꪬꪺ ꪶꪩꪉ ꪁ꪿ꪫꪱ
ꪹꪎ꫁ ꪝꪱꪒ ꪚ꪿ꪱ ꪶꪩꪉ ꪼꪒ
ꪀꪺꪥ ꪵꪄꪙ ꪮꪮꪀ ꪔꪴ ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪜ ꪹꪨ꫁
ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪼꪒ꫁ ꪶꪁꪚ ꪀꪽ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪀꪴ꫁
ꪶꪮ꫁ ꪋꪴ꫁ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪼꪡ
ꪼꪫ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪵꪣ꪿ꪙ
ꪔ꫁ꪱꪙ ꪵꪀ꪿ꪫꪙ ꪖ꫁ꪮꪥ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪣ꫁ꪳ ꪨꪱꪥ ꪁ꪿ꪾ ꪵꪫꪙ ꪹꪎꪉ
ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪰꪉ ꪼꪒ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪄ꪿ꪺꪉ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪼꪀ꪿ ꪄꪽ
ꪝꪱ ꪩꪱꪉ ꪠꪽ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪹꪚꪙ ꪋ꫁ꪮꪥ
꫃ꪬꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪢꪮꪀ ꪤ꪿ꪽ ꪥ꫁ꪮꪥ ꪶꪩꪉ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪎ꪿ꪲ ꪜꪺꪉ
ꪹꪢꪥ ꪨꪺꪉ ꪕꪾꪚ ꪼꪋ ꪁꪱ ꪹꪭꪙ ꪶꪮꪉ ꫃ꪜꪙ ꪜ꪿ꪸꪉ
ꪔ꫁ꪱꪙ ꪋꪴ꫁ ꫃ꪜꪙ ꪘ꪿ꪸꪉ ꪘꪰꪀ
ꪣꪰꪀ ꪋꪴ꫁ ꫃ꪜꪙ ꪘ꪿ꪸꪉ ꪘꪸꪫ
ꪬꪺ ꪻꪊ ꪒꪸꪫ ꪵꪚ꪿ꪉ ꪎꪮꪉ ꪏꪳ ꪼꪒ꫁ ꪵꪕ꫁ ꪵ꫃ꪩꪝꪉ ꫄ꪭꪥ
ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪜ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪺꪉ ꪬꪰꪀ
ꪚꪰꪀ ꪼꪣ꫁ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪺꪉ ꪏꪺꪥ
ꪎꪱꪙ ꪀꪺꪥ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪠꪲꪒ ꪔꪱ ꪀꪴ꫁
ꪶꪮ꫁ ꪋꪴ꫁ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪖꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒꪱ
ꪵꪖꪙ ꪒꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪡ꫁ꪱ ꫃ꪕꪉ ꪬꪺ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪔꪉ
ꪵꪖꪙ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪝ꪿ꪷ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪵꪣ꪿ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪜꪽ ꪏꪳ ꫃ꪩ
ꪼꪣ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁ꫁ꪮꪣ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪊ꪿ꪲ ꪶꪄ꪿ꪣ ꪄꪲꪙ ꪬꪰꪀ
ꪩꪺꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪰꪀ ꪤ꫁ꪱꪙ ꪵꪣ ꫃ꪯ꪿ꪣ ꪵꪝꪉ ꪊ꪿ꪲ ꪶꪄ꪿ꪣ ꪄꪲꪙ ꪻꪬ꫁
ꪮ꪿ꪲꪙ ꪒꪴ ꪕ꪿ꪷ ꪶꪙ꫁ꪀ ꪶꪖ꪿ ꪶꪒ꪿ꪀ ꪶꪔ ꪶꪮ꫁ꪉ ꪩꪱꪥ ꪼꪘ꪿
ꪶꪙ꫁ꪀ ꪶꪖ꪿ ꪼꪒ꪿ ꪶꪔ ꪶꪮ꫁ꪉ ꪩꪱꪥ ꪘꪱ
ꪶꪙ꫁ꪀ ꪄꪱꪫ ꪶꪔ ꪶꪮ꫁ꪉ ꪩꪱꪥ ꪩ꪿ꪺꪉ
ꪩ꪿ꪺꪉ ꪼꪜ ꪨꪰꪉ ꪁꪮꪉ ꪖ꫁ꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖ꫁ꪱ
ꪩ꫁ꪺꪉ ꪼꪜ ꪘ꫁ꪱ ꪁꪮꪉ ꪁꪳꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁꪳꪙ
ꪹꪑ꪿ꪉ ꪁꪮꪉ ꪁꪳꪙ ꪹꪑ꪿ꪉ ꪒꪴ꪿ꪉ ꫄ꪒꪙ ꪼꪜ ꪘ꫁ꪱ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪻꪠ꪿ ꪕ꪿ꪷ ꪨ꫁ꪱ ꪣ꪿ꪲꪉ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪣꪲ ꪜꪲꪀ ꪚꪲꪙ ꪙꪾ
ꪚꪲꪙ ꪙꪾ ꪘ꫁ꪰꪉ ꪩꪺꪉ ꪮꪾ ꪚꪲꪙ ꪄ꪿ꪱꪥ
ꪚꪲꪙ ꪄ꪿ꪱꪥ ꪮ꫁ꪮꪣ ꪵꪠ꪿ꪙ ꪡ꫁ꪱ ꪣꪱ ꪜ꪿ꪮꪉ ꪩꪺꪉ ꪪꪽ
ꪹꪭꪱ ꪁ꫁ꪷ ꪋꪽ ꫃ꪬꪙ ꪀꪽ ꪹꪒꪒ ꪵꪩ ꪹꪨ ꪼꪬ꫁ ꪏꪳ ꫃ꪩ

Continue reading

Người Thái ở sơn Laꫛ ꪼꪕ ꪘꪰ꫁ꪉ ꫄ꪎꪙ ꪨꪱ


ꪠꪴ꫁ ꪼꪕ ꪨꪷ꫁ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪹꪋ꫁ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꫛ ꪹꪐꪷꪒ ꪤꪴ꪿ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪔꪲ꫁ꪉ ꪹꪎꪷꪙ ꪨꪱ, ꪊꪸ꪿ꪣ ꪭꪮꪒ 54%. ꪹꪋ꫁ ꫛ ꪼꪕ ꪣꪲ ꪎꪮꪉ ꪡꪽ ꪨꪷ꫁ ꪼꪕ ꪒꪾ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪼꪕ ꪒ꪿ꪮꪙ (ꪼꪕ ꪄꪱꪫ). ꪼꪕ ꪒꪾ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪹꪣꪉ ꪢ꫁ꪺꪥ, ꪹꪣꪉ ꪩ꪿ꪱ, ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ, ꪙꪾ꫁ ꪣ꪿ꪱ… ꪼꪕ ꪒ꪿ꪮꪙ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪹꪣꪉ ꪊꪸꪙ, ꪹꪣꪉ ꪎꪱꪉ, ꪹꪣꪉ ꪹꪔꪷꪀ… ꪠꪴ꫁ ꪑꪲꪉ ꪼꪕ ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪑꪰꪉ ꪙꪴ꪿ꪉ ꪹꪎ꫁ ꪀ꫁ꪮꪣ, ꪎꪲ꫁ꪙ ꪒꪾ ꪀꪾꪚ ꪶꪜꪀ ꪜꪸꪫ; ꪤꪸꪉ ꪠꪴ꫁ ꪑꪲꪉ ꪼꪕ ꪒꪾ ꪹꪋꪷ ꪹꪮꪱ ꪠꪺ ꪭꪳ ꪔꪰ꫁ꪉ ꪹꪀ꫁ꪱ. ꪯꪲ꫁ ꪨꪷ꫁ ꪵꪣ꪿ꪙ ꪩꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪙꪴ꪿ꪉ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪋꪸꪙ ꪣꪱ ꪵꪔ꪿ ꪜꪱꪉ ꪹꪋ꫁ꪱ. ꫛ ꪼꪕ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪭ꫁ꪱꪙ, ꪣꪲ ꪹꪄꪱ ꪀꪴꪒ ꪘꪰ꫁ꪉ ꪎꪮꪉ ꪙ꪿ꪱꪉ ꪊꪮꪣ ꪹꪭꪙ, ꪣꪰꪀ ꪤꪴ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪔ꪿ ꪎꪱꪣ ꪎꪲ꪿ ꪎꪲꪚ ꪭꪮꪒ ꪵꪜꪒ ꪎꪲꪚ ꪨꪱꪉ ꪹꪭꪙ, ꪹꪩꪷꪉ ꪤꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪔꪾ꪿, ꪊꪾ ꪙꪾ꫁, ꪣꪲ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪙꪱ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ.
ꫛ ꪼꪕ ꪣꪲ ꪭꪲꪒ ꪅꪮꪉ ꪔꪮꪉ ꪋ꫁ꪽ ꪀꪾꪚ ꪩꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꪤꪴ꪿ ꪒꪲ ꪋ꪿ꪽ, ꪣꪲ ꪁꪫꪱꪣ ꪜꪱꪀ ꪀꪾꪚ ꪎꪳ ꪎꪱꪙ ꪚ꪿ꪮꪣ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ ꪒꪱꪥ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪣꪱ. ꫛ ꪼꪕ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ, ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪾꪚ ꪵꪔ꪿ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ ꪒꪱꪥ ꪀ꪿ꪱꪥ ꪋꪸꪙ ꪣꪱ ꪼꪫ꫁ ꪹꪏꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕ ꪹꪣꪉ, ꪼꪔ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪎꪷ꪿ꪀ, ꪶꪎ꪿ꪉ ꪋꪴ꫁ ꪎꪮꪙ ꪎꪱꪫ, ꪄꪴꪙ ꪩꪴ ꪙꪱꪉ ꪮ꫁ꪺ, ꪔ꫁ꪱꪙ ꪋꪴ꫁ ꪶꪎ꪿ꪉ ꪹꪎꪉ, ꪔ꫁ꪱꪙ ꪋꪴ꫁ ꪎꪸꪒ ꪹꪎꪉ… ꫛ ꪼꪕ ꪣꪰꪀ ꪮꪲ꫁ꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ, ꪣꪰꪀ ꪄꪾꪚ, ꪣꪰꪀ ꪵꪏ, ꪹꪋꪷ ꪣꪲ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪁꪷ꫁ ꪄꪾꪚ ꪵꪏ ꪹꪢꪸꪒ ꪀ꪿ꪱ ꪣꪳ꫁ ꪀ꪿ꪱ ꪁꪳꪙ. ꫛ ꪼꪕ ꪣꪰꪀ ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪘꪸꪫ, ꪹꪋ꪿ꪉ ꪘꪳ꫁ꪉ, ꪹꪋ꪿ꪉ ꪜꪲ꫁ꪉ ꪀꪾꪚ ꪄꪮꪉ ꪠꪷ. ꪣꪲ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪎꪸꪫ, ꪹꪨ꫁ꪱ ꪎ꪿ꪱ, ꪹꪨ꫁ꪱ ꪫ꫁ꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪔ꫁ꪮꪙ ꪵꪄꪀ ꪢꪱ ꪤꪱꪣ.

Bảng mã chữ Thái & Chăm Unicode

BẢNG ÁNH XẠ PHÍM CHỮ THÁI:
ꪎꪳ ꪼꪕ ꪫꪸꪒ ꪙꪱꪣ

Phím Chữ Thái Mã số Tên chữ Unicode
k AA80 TAI VIET LETTER LOW KO
K AA81 TAI VIET LETTER HIGH KO
x AA82 TAI VIET LETTER LOW KHO
X AA83 TAI VIET LETTER HIGH KHO
q AA84 TAI VIET LETTER LOW KHHO
Q AA85 TAI VIET LETTER HIGH KHHO
\ AA86 TAI VIET LETTER LOW GO
| AA87 TAI VIET LETTER HIGH GO
g AA88 TAI VIET LETTER LOW NGO
G AA89 TAI VIET LETTER HIGH NGO
c AA8A TAI VIET LETTER LOW CO
C AA8B TAI VIET LETTER HIGH CO
. AA8C TAI VIET LETTER LOW CHO
> AA8D TAI VIET LETTER HIGH CHO
s AA8E TAI VIET LETTER LOW SO
S AA8F TAI VIET LETTER HIGH SO
z AA90 TAI VIET LETTER LOW NYO
Z AA91 TAI VIET LETTER HIGH NYO
d AA92 TAI VIET LETTER LOW DO
D AA93 TAI VIET LETTER HIGH DO
t AA94 TAI VIET LETTER LOW TO
T AA95 TAI VIET LETTER HIGH TO
w AA96 TAI VIET LETTER LOW THO
W AA97 TAI VIET LETTER HIGH THO
n AA98 TAI VIET LETTER LOW NO
N AA99 TAI VIET LETTER HIGH NO
b AA9A TAI VIET LETTER LOW BO
B AA9B TAI VIET LETTER HIGH BO
p AA9C TAI VIET LETTER LOW PO
P AA9D TAI VIET LETTER HIGH PO
/ AA9E TAI VIET LETTER LOW PHO
? AA9F TAI VIET LETTER HIGH PHO
f AAA0 TAI VIET LETTER LOW FO
F AAA1 TAI VIET LETTER HIGH FO
m AAA2 TAI VIET LETTER LOW MO
M AAA3 TAI VIET LETTER HIGH MO
j AAA4 TAI VIET LETTER LOW YO
J AAA5 TAI VIET LETTER HIGH YO
r AAA6 TAI VIET LETTER LOW RO
R AAA7 TAI VIET LETTER HIGH RO
l AAA8 TAI VIET LETTER LOW LO
L AAA9 TAI VIET LETTER HIGH LO
v AAAA TAI VIET LETTER LOW VO
V AAAB TAI VIET LETTER HIGH VO
h AAAC TAI VIET LETTER LOW HO
H AAAD TAI VIET LETTER HIGH HO
o AAAE TAI VIET LETTER LOW O
O AAAF TAI VIET LETTER HIGH O
} AAB0 TAI VIET MAI KANG 
a AAB1 TAI VIET VOWEL AA 
A      
i AAB2 TAI VIET VOWEL I 
U AAB3 TAI VIET VOWEL UE 
u AAB4 TAI VIET VOWEL U 
e AAB5 TAI VIET VOWEL E 
, AAB6 TAI VIET VOWEL O 
[ AAB7 TAI VIET MAI KHIT 
I AAB8 TAI VIET VOWEL IA 
E AAB9 TAI VIET VOWEL UEA 
< AABA VIET VOWEL UA  
Y AABB TAI VIET VOWEL AUE 
y AABC TAI VIET VOWEL AY 
] AABD TAI VIET VOWEL AN 
{ AABE TAI VIET VOWEL AM 

 BẢNG MÃ VÀ ÁNH XẠ PHÍM CHỮ CHĂM:

Ánh xạ phím Chữ Chăm Mã số Hexa Tên chữ trong Unicode
0 AA50 CHAM DIGIT ZERO
1 AA51 CHAM DIGIT ONE
2 AA52 CHAM DIGIT TWO
3 AA53 CHAM DIGIT THREE
4 AA54 CHAM DIGIT FOUR
5 AA55 CHAM DIGIT FIVE
6 AA56 CHAM DIGIT SIX
7 AA57 CHAM DIGIT SEVEN
8 AA58 CHAM DIGIT EIGHT
9 AA59 CHAM DIGIT NINE
AA43 CHAM CONSONANT SIGN FINAL NG
! AA42 CHAM LETTER FINAL NG
AA42 CHAM LETTER FINAL NG
# AA44 CHAM LETTER FINAL CH
$ AA45 CHAM LETTER FINAL T
% AA46 CHAM LETTER FINAL N
& AA48 CHAM LETTER FINAL Y
( AA4A CHAM LETTER FINAL L
) AA4B CHAM LETTER FINAL SS
* AA49 CHAM LETTER FINAL R
, AA32 CHAM VOWEL SIGN UE
. AA4C CHAM CONSONANT SIGN FINAL M
/ AA5C CHAM PUNCTUATION SPIRAL
: AA5E CHAM PUNCTUATION DOUBLE DANDA
; AA5D CHAM PUNCTUATION DANDA
? AA5F CHAM PUNCTUATION TRIPLE DANDA
@ AA40 CHAM LETTER FINAL K
[ AA2E CHAM VOWEL SIGN OE
\ AA21 CHAM LETTER BBA
] AA2B CHAM VOWEL SIGN II
^ AA47 CHAM LETTER FINAL P
` 25CC Dấu trống (DOTTED CIRCLE)
{ AA3B (Mã chưa sử dụng)
| AA19 CHAM LETTER DDA
} AA3C (Mã chưa sử dụng)
~ AA41 CHAM LETTER FINAL G
< AA37 (Mã chưa sử dụng)
> AA38 (Mã chưa sử dụng)
a AA29 CHAM VOWEL SIGN AA
a AA00 CHAM LETTER A
b AA1D CHAM LETTER BA
b AA1E CHAM LETTER BHA
b AA21 CHAM LETTER BBA
c AA0C CHAM LETTER CHA
c AA0D CHAM LETTER CHHA
c AA44 CHAM LETTER FINAL CH
d AA15 CHAM LETTER DA
d AA16 CHAM LETTER DHA
d AA19 CHAM LETTER DDA
e AA2C CHAM VOWEL SIGN EI
e AA03 CHAM LETTER E
f AA0A CHAM LETTER NGUE
f AA0B CHAM LETTER NGA
f AA42 CHAM LETTER FINAL NG
g AA08 CHAM LETTER GA
g AA09 CHAM LETTER GHA
g AA41 CHAM LETTER FINAL G
h AA28 CHAM LETTER HA
h AA4D CHAM CONSONANT SIGN FINAL H
i AA01 CHAM LETTER I
i AA2A CHAM VOWEL SIGN I
i AA2B CHAM VOWEL SIGN II
j AA0E CHAM LETTER JA
j AA0F CHAM LETTER JHA
k AA06 CHAM LETTER KA
k AA07 CHAM LETTER KHA
k AA40 CHAM LETTER FINAL K
l AA24 CHAM LETTER LA
l AA35 CHAM CONSONANT SIGN LA
l AA4A CHAM LETTER FINAL L
m AA1F CHAM LETTER MUE
m AA20 CHAM LETTER MA
n AA17 CHAM LETTER NUE
n AA18 CHAM LETTER NA
n AA46 CHAM LETTER FINAL N
o AA05 CHAM LETTER O
o AA2F CHAM VOWEL SIGN O
p AA1A CHAM LETTER PA
p AA1C CHAM LETTER PHA
p AA47 CHAM LETTER FINAL P
q AA1B CHAM LETTER PPA
q AA3A (Mã chưa sử dụng)
r AA23 CHAM LETTER RA
r AA34 CHAM CONSONANT SIGN RA
r AA49 CHAM LETTER FINAL R
s AA26 CHAM LETTER SSA
s AA27 CHAM LETTER SA
s AA4B CHAM LETTER FINAL SS
t AA13 CHAM LETTER TA
t AA14 CHAM LETTER THA
t AA45 CHAM LETTER FINAL T
u AA02 CHAM LETTER U
u AA2D CHAM VOWEL SIGN U
v AA12 CHAM LETTER NHJA
v AA25 CHAM LETTER VA
w AA31 CHAM VOWEL SIGN AU
w AA36 CHAM CONSONANT SIGN WA
x AA04 CHAM LETTER AI
x AA30 CHAM VOWEL SIGN AI
y AA22 CHAM LETTER YA
y AA33 CHAM CONSONANT SIGN YA
y AA48 CHAM LETTER FINAL Y
z AA10 CHAM LETTER NHUE
z AA11 CHAM LETTER NHA