Daily Archives: 24/07/2016

Bảng mã chữ Thái & Chăm Unicode

BẢNG ÁNH XẠ PHÍM CHỮ THÁI:
ꪎꪳ ꪼꪕ ꪫꪸꪒ ꪙꪱꪣ

Phím Chữ Thái Mã số Tên chữ Unicode
k AA80 TAI VIET LETTER LOW KO
K AA81 TAI VIET LETTER HIGH KO
x AA82 TAI VIET LETTER LOW KHO
X AA83 TAI VIET LETTER HIGH KHO
q AA84 TAI VIET LETTER LOW KHHO
Q AA85 TAI VIET LETTER HIGH KHHO
\ AA86 TAI VIET LETTER LOW GO
| AA87 TAI VIET LETTER HIGH GO
g AA88 TAI VIET LETTER LOW NGO
G AA89 TAI VIET LETTER HIGH NGO
c AA8A TAI VIET LETTER LOW CO
C AA8B TAI VIET LETTER HIGH CO
. AA8C TAI VIET LETTER LOW CHO
> AA8D TAI VIET LETTER HIGH CHO
s AA8E TAI VIET LETTER LOW SO
S AA8F TAI VIET LETTER HIGH SO
z AA90 TAI VIET LETTER LOW NYO
Z AA91 TAI VIET LETTER HIGH NYO
d AA92 TAI VIET LETTER LOW DO
D AA93 TAI VIET LETTER HIGH DO
t AA94 TAI VIET LETTER LOW TO
T AA95 TAI VIET LETTER HIGH TO
w AA96 TAI VIET LETTER LOW THO
W AA97 TAI VIET LETTER HIGH THO
n AA98 TAI VIET LETTER LOW NO
N AA99 TAI VIET LETTER HIGH NO
b AA9A TAI VIET LETTER LOW BO
B AA9B TAI VIET LETTER HIGH BO
p AA9C TAI VIET LETTER LOW PO
P AA9D TAI VIET LETTER HIGH PO
/ AA9E TAI VIET LETTER LOW PHO
? AA9F TAI VIET LETTER HIGH PHO
f AAA0 TAI VIET LETTER LOW FO
F AAA1 TAI VIET LETTER HIGH FO
m AAA2 TAI VIET LETTER LOW MO
M AAA3 TAI VIET LETTER HIGH MO
j AAA4 TAI VIET LETTER LOW YO
J AAA5 TAI VIET LETTER HIGH YO
r AAA6 TAI VIET LETTER LOW RO
R AAA7 TAI VIET LETTER HIGH RO
l AAA8 TAI VIET LETTER LOW LO
L AAA9 TAI VIET LETTER HIGH LO
v AAAA TAI VIET LETTER LOW VO
V AAAB TAI VIET LETTER HIGH VO
h AAAC TAI VIET LETTER LOW HO
H AAAD TAI VIET LETTER HIGH HO
o AAAE TAI VIET LETTER LOW O
O AAAF TAI VIET LETTER HIGH O
} AAB0 TAI VIET MAI KANG 
a AAB1 TAI VIET VOWEL AA 
A      
i AAB2 TAI VIET VOWEL I 
U AAB3 TAI VIET VOWEL UE 
u AAB4 TAI VIET VOWEL U 
e AAB5 TAI VIET VOWEL E 
, AAB6 TAI VIET VOWEL O 
[ AAB7 TAI VIET MAI KHIT 
I AAB8 TAI VIET VOWEL IA 
E AAB9 TAI VIET VOWEL UEA 
< AABA VIET VOWEL UA  
Y AABB TAI VIET VOWEL AUE 
y AABC TAI VIET VOWEL AY 
] AABD TAI VIET VOWEL AN 
{ AABE TAI VIET VOWEL AM 

 BẢNG MÃ VÀ ÁNH XẠ PHÍM CHỮ CHĂM:

Ánh xạ phím Chữ Chăm Mã số Hexa Tên chữ trong Unicode
0 AA50 CHAM DIGIT ZERO
1 AA51 CHAM DIGIT ONE
2 AA52 CHAM DIGIT TWO
3 AA53 CHAM DIGIT THREE
4 AA54 CHAM DIGIT FOUR
5 AA55 CHAM DIGIT FIVE
6 AA56 CHAM DIGIT SIX
7 AA57 CHAM DIGIT SEVEN
8 AA58 CHAM DIGIT EIGHT
9 AA59 CHAM DIGIT NINE
AA43 CHAM CONSONANT SIGN FINAL NG
! AA42 CHAM LETTER FINAL NG
AA42 CHAM LETTER FINAL NG
# AA44 CHAM LETTER FINAL CH
$ AA45 CHAM LETTER FINAL T
% AA46 CHAM LETTER FINAL N
& AA48 CHAM LETTER FINAL Y
( AA4A CHAM LETTER FINAL L
) AA4B CHAM LETTER FINAL SS
* AA49 CHAM LETTER FINAL R
, AA32 CHAM VOWEL SIGN UE
. AA4C CHAM CONSONANT SIGN FINAL M
/ AA5C CHAM PUNCTUATION SPIRAL
: AA5E CHAM PUNCTUATION DOUBLE DANDA
; AA5D CHAM PUNCTUATION DANDA
? AA5F CHAM PUNCTUATION TRIPLE DANDA
@ AA40 CHAM LETTER FINAL K
[ AA2E CHAM VOWEL SIGN OE
\ AA21 CHAM LETTER BBA
] AA2B CHAM VOWEL SIGN II
^ AA47 CHAM LETTER FINAL P
` 25CC Dấu trống (DOTTED CIRCLE)
{ AA3B (Mã chưa sử dụng)
| AA19 CHAM LETTER DDA
} AA3C (Mã chưa sử dụng)
~ AA41 CHAM LETTER FINAL G
< AA37 (Mã chưa sử dụng)
> AA38 (Mã chưa sử dụng)
a AA29 CHAM VOWEL SIGN AA
a AA00 CHAM LETTER A
b AA1D CHAM LETTER BA
b AA1E CHAM LETTER BHA
b AA21 CHAM LETTER BBA
c AA0C CHAM LETTER CHA
c AA0D CHAM LETTER CHHA
c AA44 CHAM LETTER FINAL CH
d AA15 CHAM LETTER DA
d AA16 CHAM LETTER DHA
d AA19 CHAM LETTER DDA
e AA2C CHAM VOWEL SIGN EI
e AA03 CHAM LETTER E
f AA0A CHAM LETTER NGUE
f AA0B CHAM LETTER NGA
f AA42 CHAM LETTER FINAL NG
g AA08 CHAM LETTER GA
g AA09 CHAM LETTER GHA
g AA41 CHAM LETTER FINAL G
h AA28 CHAM LETTER HA
h AA4D CHAM CONSONANT SIGN FINAL H
i AA01 CHAM LETTER I
i AA2A CHAM VOWEL SIGN I
i AA2B CHAM VOWEL SIGN II
j AA0E CHAM LETTER JA
j AA0F CHAM LETTER JHA
k AA06 CHAM LETTER KA
k AA07 CHAM LETTER KHA
k AA40 CHAM LETTER FINAL K
l AA24 CHAM LETTER LA
l AA35 CHAM CONSONANT SIGN LA
l AA4A CHAM LETTER FINAL L
m AA1F CHAM LETTER MUE
m AA20 CHAM LETTER MA
n AA17 CHAM LETTER NUE
n AA18 CHAM LETTER NA
n AA46 CHAM LETTER FINAL N
o AA05 CHAM LETTER O
o AA2F CHAM VOWEL SIGN O
p AA1A CHAM LETTER PA
p AA1C CHAM LETTER PHA
p AA47 CHAM LETTER FINAL P
q AA1B CHAM LETTER PPA
q AA3A (Mã chưa sử dụng)
r AA23 CHAM LETTER RA
r AA34 CHAM CONSONANT SIGN RA
r AA49 CHAM LETTER FINAL R
s AA26 CHAM LETTER SSA
s AA27 CHAM LETTER SA
s AA4B CHAM LETTER FINAL SS
t AA13 CHAM LETTER TA
t AA14 CHAM LETTER THA
t AA45 CHAM LETTER FINAL T
u AA02 CHAM LETTER U
u AA2D CHAM VOWEL SIGN U
v AA12 CHAM LETTER NHJA
v AA25 CHAM LETTER VA
w AA31 CHAM VOWEL SIGN AU
w AA36 CHAM CONSONANT SIGN WA
x AA04 CHAM LETTER AI
x AA30 CHAM VOWEL SIGN AI
y AA22 CHAM LETTER YA
y AA33 CHAM CONSONANT SIGN YA
y AA48 CHAM LETTER FINAL Y
z AA10 CHAM LETTER NHUE
z AA11 CHAM LETTER NHA